Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

Meer nieuws leest u op de pagina actueel.

Heeft u vragen of klachten over uw rechtspositie die direct verband houden met maatregelen rondom het Corona-virus in de instelling waar u behandeld wordt, kijk dan hier.

 

 

Vanaf 1 januari 2020 de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
In 2020 kan het zijn dat voor sommige cliënten nog de oude Bopz wetgeving geldt, 


U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz-of onder de Wvggz.


Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Kies voor de optie Bopz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden.

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Ik heb een klacht

Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent.

Een klacht kan overal over gaan, u vindt dat uw behandelaar u niet serieus neemt en wil graag een andere, de intake-procedure neemt te veel tijd in beslag, of er is informatie doorgespeeld naar uw huisarts zonder dat u wist.

Meestal lost u uw klacht het snelst op door het aan degene waarover u een klacht hebt uw klacht vertellen.
Helpt een gesprek niet, dan kunt u het hogerop zoeken. U gaat met uw klacht bijvoorbeeld naar het afdelingshoofd, de manager of de directie. U kunt daarvoor een voorbeeldbrief gebruiken.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling. Op de website van de instelling waar u onder behandeling bent,  staat hoe u dat doet.

U kunt ook de helpdesk-pvp om informatie vragen, bel daarvoor 0900 - 444 8888.  

Bekijk hoe de pvp kan helpen in dit filmpje.

Ik wil een schriftelijke klacht indienen

Hier vindt u voorbeeldbrieven om u op weg te helpen. Vaak heeft een klachtenfunctionaris ook een klachtenformulier waar u gebruik van kan maken.

Uw klacht hoeft niet binnen een bepaalde tijd worden ingediend. Ook over klachten uit het verleden kunt u nog een klacht indienen. Dit kan ook als u niet meer in behandeling bent.

De mogelijkheid om klachten in te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verjaart na 10 jaar. Bij de burgerlijk rechter kunt u in principe nog maximaal 5 jaar een procedure aanhangig maken. Bij de klachtencommissie is er geen verjaringstermijn.

Let wel! Het zijn voorbeelden: past u de brief dus goed aan aan uw eigen situatie en klacht.

 

Wat gebeurt er verder met mijn klacht?

Elke zorgaanbieder moet wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van uw schriftelijke klacht, een uitspraak doen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met nog eens vier weken. U krijgt schriftelijk te horen wat er uit het onderzoek naar uw klacht is gekomen, welke beslissing(en) de zorgaanbieder neemt en of de zorgaanbieder maatregelen neemt. Als de zorgaanbieder maatregelen neemt, moet u ook te horen krijgen wanneer dat gebeurt.

U hebt niet automatisch recht op een schadevergoeding. U dient (met hulp van een advocaat) aan te tonen welke schade u hebt geleden. In onderhandelingen met de instelling of haar verzekeringsmaatschappij wordt dan het eventuele bedrag van de schadevergoeding vastgesteld.

Geschilleninstantie

Heeft u een officiële klacht ingediend, maar heeft de zorgaanbieder een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent? Dan betekent dat dat u een geschil met de zorgaanbieder heeft. U kunt zo een geschil voorleggen aan een externe geschilleninstantie. Zorgaanbieders moeten aangesloten zijn bij zo’n onafhankelijke externe geschilleninstantie.

De meeste ggz-instellingen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie GGZ. Op deze website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/geestelijke-gezondheidszorg/ vindt u meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De Geschillencommissie GGZ doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dat betekent dat de zorgaanbieder en u zich aan de uitspraak moeten houden.

De Geschillencommissie GGZ kan een schadevergoeding toekennen tot € 25.000,-. U kunt ook tijdens de behandeling van uw klacht door de geschillencommissie het tóch nog eens worden met de persoon waarover u klaagt. Dat heet een schikking.
De geschillencommissie kan deze schikking ook vastleggen.

Het kost wel geld om de klacht door de Geschillencommissie te laten behandelen. Zo moet u klachtengeld (€ 52,50) betalen, maar er kunnen daarnaast nog andere kosten aan verbonden zijn.


Ik ben niet tevreden over de ondersteuning van de pvp

Ook klagen over de pvp is mogelijk, kijk hier hoe dat werkt. PRINT DEZE INFORMATIE