De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Wvggz


De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

Een van de doelen die met de Wvggz wordt nagestreefd, is het beter waarborgen van de rechtspositie en het rekening houden met de voorkeuren van mensen die te maken krijgen met gedwongen zorg. Om die rechten ook te kunnen realiseren, kan de cliënt vanaf 1 januari 2020 vaker een beroep doen op advies en bijstand door de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dat betekent dat de pvp er taken bij krijgt.

Op deze pagina kunt u lezen in hoe de Stichting PVP zich op de komst van de wet en haar nieuwe taken voorbereid.
In de loop van 2019 wordt deze pagina gevuld met relevante informatie voor cliënten en professionals. 

Onderzoek naar schadevergoeding in Wvggz-klachtzaken


De nieuwe Wet verplichte ggz biedt een bijzondere klachtenprocedure voor personen die met verplichte zorg worden geconfronteerd. Onderdeel van die procedure is de mogelijkheid van het verkrijgen van een schadevergoeding bij een onafhankelijke klachtencommissie.

De Stichting PVP heeft mr. dr. R.P. Wijne, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, verzocht studie te doen naar de betekenis van die nieuwe mogelijkheid van schadevergoeding.

U leest hier de gehele studie, of de samenvatting van die studie en  het ontwikkelde forfaitaire stelsel.

In het decembernummer van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht wordt nog een artikel over dit onderwerp gepubliceerd.

Wilt u meer lezen over de rol van de pvp bij het verlenen van advies en bijstand aan cliënten in de Wvggz-klachtenprocedure en meer specifiek over het bieden van ondersteuning aan cliënten bij het verzoeken om een schadevergoeding? Dan kunt u de notitie ‘Schadevergoeding en de Wvggz-klachtenprocedure: over de inzet van de Stichting PVP, de studie van R.P. Wijne en de introductie van een forfaitair stelsel’ van Ton-Peters Widderhoven, jurist bij de Stichting PVP, er op na lezen.

Wie heeft recht op advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon vanaf 1 januari 2020?


Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe wet: de Wet verplicht ggz (Wvggz). Hierin staat wanneer en hoe gedwongen psychiatrische zorg gegeven mag worden. Er staat ook in wat de pvp moet en mag doen voor zijn cliënten.

In de Wvggz krijgt de pvp een aantal andere taken. Ook staat in deze nieuwe wet, dat niet iedereen die behandeld wordt in de ggz recht heeft op de gratis ondersteuning van een pvp.

De pvp biedt vanaf 1 januari advies en bijstand aan de volgende cliënten:

 
  • Wanneer u te maken krijgt met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die thuis (ambulant) wordt gegeven.
  • Ook kunt u bij de pvp terecht wanneer u vrijwillig opgenomen bent in een ggz-instelling.
  • Daarnaast hebben ambulante cliënten die vrijwillige zorg ontvangen, maar te maken krijgen met drang of mogelijke dwang, het recht op ondersteuning. Ook kunnen cliënten die nu ambulant vrijwillig in behandeling zijn bij de pvp terecht met vragen en klachten over een eerdere periode waarin zij te maken kregen met verplichte zorg.

Bij drang of mogelijke dwang kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende situaties: wanneer er geen verplichte zorg wordt verleend, maar de behandelaar zegt dat ze daar wel over nadenken.
Of wanneer u onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor u wordt aangevraagd.

De pvp biedt geen advies en bijstand meer wanneer u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. U kunt voor deze vragen en klachten voortaan terecht bij bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris van de instelling of de leidinggevende van het team waar u in behandeling bent.
Jaarverslag 2018, 'Voorbereiden op de Wvggz doen we samen'


 
PRINT DEZE INFORMATIE