De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Ik heb een klacht

Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent. Dingen zijn niet gegaan zoals u verwacht had. Een klacht kan overal over gaan, bijvoorbeeld over de gang van zaken bij een overplaatsing, over de bejegening door het personeel of over het eten.

Meestal lost u uw klacht het snelt op door het aan degene waarover u een klacht hebt uw klacht vertellen.
Helpt een gesprek niet, dan kunt u het hogerop zoeken. U gaat met uw klacht bijvoorbeeld naar het afdelingshoofd, de manager of de directie. U kunt daarvoor een voorbeeldbrief gebruiken.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling, op de website van de instelling waar u wordt behandeld staat hoe u dat doet. Bij sprake van dwang kunt u ook een klacht indienen bij de Bopz-klachtencommissie. Zie ook hieronder.
De pvp kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Bekijk hoe de pvp kan helpen.


Klacht bij gedwongen opname

U kunt ook een klacht hebben over een gedwongen ontslag of over de omgang met uw medische gegevens. Wanneer u gedwongen bent opgenomen, kan de behandelaar bepaalde beslissingen nemen die uw rechten beperken. Voor sommige beslissingen is er een speciale klachtenprocedure.  Deze speciale procedure geldt voor klachten over:
1. dwangbehandeling;
2. een wilsonbekwaamverklaring;
3. de toepassing van middelen of maatregelen (bijvoorbeeld separatie);
4. het doorzoeken van uw post op gevaarlijke voorwerpen, het beperken van uw recht om bezoek te  ontvangen, uw recht om te telefoneren of uw recht op bewegingsvrijheid;
5. het nalaten van een behandeling die met u was afgesproken.

.Als deze beslissingen bij u worden toegepast, dan heeft u van uw behandelaar een papier gekregen waarop staat waarom hij dit nodig vindt.


Welke soort klachten kan ik indienen?


• Bopz-klachten

Dit zijn klachten over zorg en behandeling van gedwongen opgenomen cliënten. Deze klachten gaan over: dwangbehandeling, wilsonbekwaamverklaring, toepassing van middelen en maatregelen, vrijheidsbeperkingen of het nalaten van een behandeling die was afgesproken. De klachten vallen onder de Wet Bopz.

De klachtencommissie van een zorginstelling behandelt Bopz klachten. Het kan zijn dat de klachtencommisie ook andere klachten behandeld, maar dat kan per instelling verschillen. U kunt dit nagaan op de website van de instelling waar u behandeld wordt.

De volgende mensen kunnen deze klachten indienen: de cliënt zelf, medecliënten, (groot)ouders, (klein)kinderen, broer, zus, echtgenoot, partner, voogd of curator. De klachtencommissie doet binnen twee of vier weken een uitspraak.

• Wkkgz klachten 

Alle andere klachten over de zorg vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. Deze klachten kunnen ingediend worden door de cliënten zelf of door elke andere persoon namens een cliënt. Deze klachten kunt u indienen bij de klachtenfunctionaris van de instelling. Soms kunt u ook naar de klachtencommissie, dat kan per instelling verschillen, U kunt dit nagaan op de website van de instelling waar u behandeld wordt.
 

Wat gebeurt er verder met uw klacht?

Binnen een maand laat de instelling u per brief weten of er naar aanleiding van uw klacht maatregelen worden genomen. Bij Bopz-klachten is het oordeel van de commissie bindend. De bedoeling is dat de behandelaar het oordeel van de commissie volgt.
Wanneer je een ‘officiële’ klacht wilt indienen, moet je dat bij veel instellingen via de klachtenfunctionaris doen. De zorgaanbieder moet uw klacht dan zorgvuldig onderzoeken. In de wet is niet vastgelegd hoe zo’n onderzoek precies moet verlopen.

Elke zorgaanbieder moet wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van je schriftelijke klacht, een uitspraak doen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met nog eens vier weken. Je krijgt schriftelijk te horen wat er uit het onderzoek naar je klacht is gekomen, welke beslissing(en) de zorgaanbieder neemt en of de zorgaanbieder maatregelen neemt. Als de zorgaanbieder maatregelen neemt, moet je ook te horen krijgen wanneer dat gebeurt.
 

Ik wil een schriftelijke klacht indienen bij de klachtenfunctionaris en/of klachtencommissie

Hier vindt u een aantal voorbeeldbrieven om u op weg te helpen. Vaak heeft een klachtencommissie ook een eigen klachtenformulier waar u gebruik van kan maken.

Uw klacht hoeft niet binnen een bepaalde tijd worden ingediend. Ook over klachten uit het verleden kunt u nog een klacht indienen. Dit kan ook als u niet meer in behandeling bent.

De mogelijkheid om klachten in te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verjaart na 10 jaar. Bij de burgerlijk rechter kunt u in principe nog maximaal 5 jaar een procedure aanhangig maken. Bij de klachtencommissie is er geen verjaringstermijn.

Geschilleninstantie

Heeft u een officiële klacht ingediend, maar heeft de zorgaanbieder een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent? Dan betekent dat dat u een geschil met de zorgaanbieder heeft. U kunt zo een geschil voorleggen aan een externe geschilleninstantie. Zorgaanbieders moeten aangesloten zijn bij zo’n onafhankelijke externe geschilleninstantie.

De meeste ggz-instellingen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie GGZ. Op deze website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/geestelijke-gezondheidszorg/ vindt u meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De Geschillencommissie GGZ doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dat betekent dat de zorgaanbieder en u zich aan de uitspraak moeten houden.

De Geschillencommissie GGZ kan een schadevergoeding toekennen tot € 25.000,-. U kunt ook tijdens de behandeling van uw klacht door de geschillencommissie het tóch nog eens worden met de persoon waarover u klaagt. Dat heet een schikking.
De geschillencommissie kan deze schikking ook vastleggen.

Het kost wel geld om de klacht door de Geschillencommissie te laten behandelen. Zo moet u klachtengeld (€ 52,50) betalen, maar er kunnen daarnaast nog andere kosten aan verbonden zijn.
 


Ik ben niet tevreden over de ondersteuning van de pvp

Ook klagen over de pvp is mogelijk, kijk hier hoe dat werkt. PRINT DEZE INFORMATIE