De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig. U kunt uw pvp bellen, mailen of een whatsapp/signal bericht sturen.

Wvggz of Bopz?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Het kan zijn dat voor u nog de oude Bopz wetgeving geldt, wanneer u voor 1 januari 2020 verplichte zorg opgelegd hebt gekregen  .

U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz of onder de Wvggz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  
Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder. 

Verlof en ontslag bij gedwongen opname

Hoe krijg ik verlof?

De geneesheer-directeur beslist of u met verlof mag. Hij geeft toestemming voor verlof als het gevaar dat de aanleiding was voor de gedwongen opname, voldoende is geweken. U krijgt van hem een briefje mee waarin staat wanneer en voor hoe lang u verlof heeft. Aan het verlof kunnen voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld dat u elke dag uw medicijnen inneemt. Er bestaat kort verlof en lang verlof.

1. Kort verlof duurt maximaal zestig uur per keer. Dat komt neer op twee en een halve dag achterelkaar en dat is lang genoeg om bijvoorbeeld een weekend naar huis te gaan. Kort verlof mag zo vaak als men verantwoord acht. U kunt bij wijze van spreken elke dag kort verlof krijgen om een paar uur weg te gaan.
2. Lang verlof duurt langer dan zestig uur achterelkaar, maar niet langer dan twee weken per keer. Het kan tweemaal per jaar worden verleend. In twee weken lang verlof zou u met vakantie kunnen gaan.
 

Mag ik met verlof als ik een zelfbindingsmachtiging heb?

 Ja.

De geneesheer-directeur kan verlof verlenen als hij het verantwoord vindt dat u tijdelijk buiten het ziekenhuis bent zie daarvoor onder het kopje ‘Zelfbinding in de psychiatrie’  bij de downloads op de website van de Stichting PVP.
 

Kan verlof worden ingetrokken?

Ja.

De geneesheer-directeur zal het verlof intrekken als er toch weer gevaar ontstaat Bijvoorbeeld als u zonder toestemming met uw medicatie bent stopt.
Zijn er voorwaarden aan het verlof gesteld en komt u deze niet na, dan kan de geneesheer-directeur het verlof ook intrekken. Als het verlof is ingetrokken, haalt men u naar de instelling terug. Binnen vier dagen krijgt u een papier waarop staat waarom uw verlof is ingetrokken. Voordat de geneesheer-directeur deze beslissing neemt, moet hij zich informeren over uw gezondheidstoestand. Bent u het niet eens met de intrekking van uw verlof, dan kunt u hierover het oordeel van de rechter vragen. Uw advocaat vertelt u hoe dat in zijn werk gaat en staat u bij in deze rechterlijke procedure. De bijstand van de advocaat kost u niets.


Ontslag bij gedwongen opname

 
Bent u gedwongen opgenomen, dan wilt u waarschijnlijk zelf graag met ontslag. Hieronder staat hoe en wanneer dat mogelijk is.

Wanneer moet de geneesheer-directeur ontslag verlenen?

De geneesheer-directeur van de instelling is in bepaalde gevallen verplicht ontslag te verlenen. Hij moet dat doen:
1. Zodra hij vindt dat u niet meer lijdt aan een psychische stoornis;
2. Zodra hij vindt dat er geen sprake meer is van gevaar of vindt dat het gevaar ook buiten de psychiatrische instelling kan worden afgewend;
3. Zodra de geldigheidsduur van de rechterlijke maatregel (ibs/rm) is verstreken en er geen nieuwe is aangevraagd;
4. Zodra de rechter uw ontslagverzoek heeft beoordeeld en bepaald heeft dat de ibs/rm opgeheven moet worden.
5. Als er wel een nieuwe maatregel (ibs/rm) is aangevraagd, maar de rechter die maatregel afwijst.
Als de rm of ibs is opgeheven, hoeft u niet altijd de instelling te verlaten. U kunt, als uw behandelaar dat goed vindt, in de instelling blijven voor behandeling, maar dan op vrijwillige basis.

Termijnen

Het kan gebeuren dat de ibs/rm niet meer geldig is, maar u toch de instelling niet mag verlaten. Als er voor het verstrijken van de ibs/rm een vordering voor een vervolgmaatregel is ingesteld bij de rechter, dan mag de geneesheer-directeur u in de instelling houden tot de rechter (binnen de wettelijke termijn) een beslissing heeft genomen. Als u denkt dat er termijnen overschreden worden, overleg dan in de eerste instantie met uw advocaat of anders met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
 

Voorwaardelijk ontslag

Als u gedwongen bent opgenomen met een ibs of een rm is een voorwaardelijk ontslag ook mogelijk. U mag dan onder bepaalde voorwaarden naar huis. Zo’n voorwaarde is bijvoorbeeld dat u wekelijks een gesprek heeft met een hulpverlener of dat u dagelijks uw medicatie komt ophalen.
De geneesheer-directeur kan u voorwaardelijk ontslag verlenen als het gevaar dat aanleiding was voor de gedwongen opname, voldoende is verminderd. U krijgt een verklaring van de geneesheer-directeur waarin staat dat u voorwaardelijk ontslag hebt. U kunt ook zelf de geneesheer-directeur om voorwaardelijk ontslag vragen.
 

Kan voorwaardelijk ontslag worden ingetrokken?

Ja.

Ontstaat er toch weer gevaar of houdt u zich niet aan de voorwaarden, dan kan de geneesheer-directeur het voorwaardelijk ontslag intrekken. U wordt dan, als het gevaar niet buiten de instelling kan worden afgewend, opnieuw gedwongen opgenomen. Voordat de geneesheer-directeur de beslissing neemt, moet hij zich goed informeren over uw gezondheidstoestand. Binnen vier dagen krijgt u op schrift waarom het ontslag is ingetrokken. Bent u het er niet mee eens dat uw voorwaardelijk ontslag is ingetrokken, dan kunt u de rechter vragen daar een oordeel over te geven. Aan uw advocaat kunt u vragen hoe dat moet. Hij zal u ook bijstaan in de procedure. De bijstand van de advocaat is gratis.

Ontslagverzoek

Wilt u (voorwaardelijk) ontslag aanvragen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar. U kunt ook een brief schrijven aan de geneesheer-directeur van de instelling. U schrijft daarin bijvoorbeeld dat u vindt dat er geen sprake meer is van een psychische stoornis en/of van gevaar. De pvp kan u helpen bij het opstellen van een ontslagverzoek.
De geneesheer-directeur bekijkt bij de beoordeling van uw verzoek of er nog sprake is van gevaar en of dat gevaar voortkomt uit de psychische stoornis. Ook kijkt hij of het verblijf in de instelling nog nodig is.
Binnen twee weken nadat de geneesheer-directeur uw brief ontvangen heeft, krijgt u van hem een brief waarin staat waarom u wel of geen (voorwaardelijk) ontslag krijgt.

 
Wat moet ik doen als de geneesheer-directeur mij geen (voorwaardelijk) ontslag verleent?

Wijst de geneesheer-directeur uw verzoek af of reageert hij niet binnen twee weken na ontvangst van uw brief, dan kunt u uw verzoek naar de officier van justitie sturen. Uw advocaat kan u daarbij helpen. De pvp kan u helpen bij het vinden van een advocaat.


Wat doet de officier van justitie met mijn ontslagverzoek?

De officier van justitie stuurt uw ontslagverzoek meestal zo snel mogelijk door naar de rechter. Hij kan besluiten dat niet te doen als hij in de afgelopen vier maanden al eens een ontslagverzoek van u aan de rechter heeft voorgelegd en er sindsdien geen verandering in uw toestand is gekomen. Uw ontslagverzoek mislukt dan.

 

Wat doet de rechter met het ontslagverzoek?

De rechter hoort u, uw advocaat en uw behandelaar. U kunt de rechter ook vragen om bepaalde deskundigen te horen. Als de rechter uw verzoek van de officier van justitie heeft ontvangen, moet hij binnen drie weken een beslissing nemen.  Voordat de rechter een beslissing neemt, stelt hij zichzelf de volgende vragen:
1. Is er nog sprake van gevaar?
2. Komt het gevaar voort uit de psychische stoornis?
3. Is het verblijf in de instelling nog noodzakelijk?

Is het antwoord op alle vragen JA, dan blijft de ibs of rm bestaan. Als de rechter één of meer vragen beantwoordt met NEE, dan beveelt hij uw ontslag. U krijgt voorwaardelijk ontslag als het gevaar zodanig is verminderd dat u onder bepaalde voorwaarden de instelling  kunt verlaten.
 

Zelfbinding en ontslag

Bent u opgenomen met een zelfbindingsmachtiging dan kan de geneesheer-directeur u ontslag verlenen als hij vindt dat u weer wilsbekwaam bent. De geneesheer-directeur kan u ook ontslag verlenen als de machtiging is afgelopen en er geen ibs of rm is aangevraagd. De geneesheer-directeur mag u niet met voorwaardelijk ontslag sturen als u een zelfbindingsmachtiging heeft.

Recht op nazorg

U heeft recht op nazorg, ongeacht de reden van uw vertrek uit de instelling.
 
Het gaat hierbij om nazorg op een aantal gebieden, namelijk financiële middelen (geld), onderdak, behandeling en begeleiding.
Hoeveel inspanning tot nazorg een instelling moet bieden verschilt per situatie. Het hangt onder andere af van hoe lang u was opgenomen en de termijn waarbinnen u met ontslag moet. Samen met uw behandelaar kunt u in gesprek gaan over waar u kunt wonen na uw ontslag, hoe u aan geld komt en welke psychische zorg u nog kunt krijgen.

 

 

PRINT DEZE INFORMATIE