Zelfbinding

U hebt een psychiatrische aandoening en wordt hiervoor vrijwillig behandeld.
U hebt goede en minder goede periodes. In mindere periodes verzet u zich vaak tegen de behandeling of eventuele opname. Uit ervaring weet u dat u veel sneller zou opknappen als u zich in een mindere periode niet zou verzetten en u zich direct zou laten behandelen. In dat geval kunt u voor zelfbinding kiezen.

Dat betekent dat u tijdens een goede periode, bindende afspraken maakt over uw behandeling in periodes dat het slechter met u gaat. Deze afspraken maakt u met uw psychiater en ze staan in een zelfbindingsverklaring. Tijdens een slechte periode kunt u dan volgens uw eigen verklaring behandeld worden. U kunt uw toestemming dan niet meer intrekken.

Een zelfbindingsverklaring is een jaar geldig. De verklaring kan telkens met een jaar verlengd worden. Dit gebeurt volgens dezelfde procedure als bij het opstellen van de verklaring.
 

Wat staat er in een zelfbindingsverklaring?

Er zijn twee soorten zelfbindingsverklaringen: een verklaring gericht op opneming, verblijf en behandeling en een verklaring gericht op behandeling in geval van onvrijwillige opneming.

A. Zelfbindingsverklaring gericht op opneming, verblijf en behandeling


In deze zelfbindingsverklaring staat bij welke omstandigheden u opgenomen wilt worden. U geeft aan in welk ziekenhuis u opgenomen en behandeld wilt worden en welke behandeling u wilt krijgen. U beschrijft ook hoe lang de behandeling maximaal duurt. Dit mag niet langer dan zes weken zijn.

Voorbeeld: U hebt een bipolaire stoornis, met heftige manische perioden. U weet dat voordat het echt slecht met u gaat, u nachten niet meer slaapt en veel te veel geld gaat uitgeven. U weet dat er veel problemen ontstaan als u dan niet wordt opgenomen en geen medicatie neemt. Om dit te voorkomen, kunt u met een psychiater een verklaring opstellen. In deze verklaring geeft u aan dat als bovenstaande omstandigheden zich voordoen, u voor vier weken opgenomen wilt worden en dat u gedurende deze opnameperiode medicijnen inneemt. Dat zou genoeg moeten zijn om uw toestand te stabiliseren.


B. Zelfbindingsverklaring gericht op behandeling in geval van verplichte zorg

In deze zelfbindingsverklaring staat hoe u behandeld wilt worden als u verplicht wordt opgenomen met een crisismaatregel of zorgmachtiging. U kunt dan tijdens deze opname (verplicht) behandeld worden, ook als u het er niet mee eens bent. Er hoeft niet te worden gewacht tot voldaan is aan de voorwaarden die de wet aan dwangbehandeling stelt. Bijvoorbeeld tot er sprake is van gevaar in de ggz-instelling. Ook bij deze zelfbindingsverklaring geeft u zelf aan hoe lang de behandeling mag duren. Dit is maximaal zes weken.

Voorbeeld: U maakt een psychose door en u bent hierdoor suïcidaal. U wordt opgenomen in de ggz-instelling met een ibs. In uw zelfbindingsverklaring staat dat u in dit geval kortdurend gesepareerd wenst te worden om tot rust te komen. Daarom wordt u op de afdeling enkele uren gesepareerd zonder dat er sprake is van gevaar in de instelling.
 

Wanneer kan ik een zelfbindingsverklaring opstellen?

U kunt een zelfbindingsverklaring opstellen als u aan volgende drie voorwaarden voldoet:
• U hebt een psychiatrische aandoening.
• U bent wilsbekwaam op het ogenblik van het opstellen van de verklaring.
• U bent 16 jaar of ouder.
 

Bij zelfbinding is wilsbekwaamheid belangrijk. U bent wilsbekwaam als u de situatie kunt beoordelen, de informatie kunt begrijpen en de gevolgen van uw besluit kan overzien.
 

Wie stelt de zelfbindingsverklaring op?

U stelt deze verklaring op samen met een psychiater van de instelling waar u behandeld wilt worden. Dit kan uw eigen behandelaar zijn. Als uw eigen psychiater niet aan een instelling of ziekenhuis verbonden is, kan het ook een andere psychiater zijn. Daarna wordt u onderzocht door een tweede psychiater. Hieronder staat welke psychiater dat mag doen en waar deze psychiater naar kijkt. Als uzelf en beide psychiaters de zelfbindingsverklaring ondertekend hebben, krijgt u het origineel mee.
De tweede psychiater mag alleen een psychiater zijn waarbij u niet in behandeling bent. De tweede psychiater onderzoekt het volgende:
• Bent u bij het opstellen van de verklaring wilsbekwaam?
• Kunt u door de in de zelfbindingsverklaring genoemde opneming en behandeling zo opknappen dat u weer wilsbekwaam wordt?
De tweede psychiater beschrijft zijn bevindingen in een geneeskundige verklaring.

Wie weet dat ik een zelfbindingsverklaring heb?
Uw behandelaar, de betrokken psychiater(s), de inspecteur en de door u aangewezen vertrouweling(en) krijgen een kopie van de zelfbindingsverklaring. Een vertrouweling is iemand die u zelf kiest en die u graag wilt betrekken bij de zelfbindingsverklaring en de uitvoering hiervan.
 

Kan ik nog iets veranderen in de zelfbindingsverklaring?


Ja.
U kunt uw verklaring veranderen samen met de psychiater met wie u de verklaring opstelde. U wordt dan weer onderzocht door een tweede psychiater.
 

Ik wil van behandelaar veranderen, mag dat?


Niet zomaar.
Wilt u in een slechte periode door een andere behandelaar behandeld worden, dan moet dat ook in de zelfbindingsverklaring veranderd worden. U kunt aan de psychiater met wie u de verklaring opstelde vragen dit te veranderen. Zijn hij en de nieuwe behandelaar het daarmee eens, dan kunt u van behandelaar veranderen. Is de psychiater het er niet mee eens, dan moet er weer een onderzoek komen door een tweede psychiater.
 

Hoe kom ik van een zelfbindingsverklaring af?

U kunt de psychiater met wie u de zelfbindingsverklaring opstelde vragen de verklaring in te trekken. Wil deze psychiater de verklaring niet intrekken, dan kunt u een tweede psychiater vragen om er naar te kijken.


Wie vraagt een zelfbindingsmachtiging aan?

U kunt niet zomaar opgenomen worden als u een zelfbindingsverklaring hebt. De rechter beslist hierover. Hij kan dan een ‘zelfbindingsmachtiging’ afgeven. U mag alleen gedwongen worden opgenomen als de rechter zo’n machtiging heeft afgegeven.

 

Wie vraagt een zelfbindingsmachtiging aan?

Uw behandelaar, de psychiater waarmee u de zelfbindingsverklaring opstelde of uw vertrouweling(en) kunnen, als het slechter met u gaat, een zelfbindingsmachtiging aanvragen.. Een psychiater waarbij u niet in behandeling bent, zal u onderzoeken. Deze psychiater kijkt of de omstandigheden die in de zelfbindingsverklaring staan, zich voordoen. Als deze omstandigheden zich voordoen, stelt hij een geneeskundige verklaring op. Deze geneeskundige verklaring wordt samen met de aanvraag voor een zelfbindingsmachtiging naar de officier van justitie gestuurd. De officier bepaalt dan of de rechter wordt ingeschakeld.
 

Krijg ik een advocaat?

Ja, u krijgt een advocaat toegewezen. De advocaat komt alles met u bespreken voor u gehoord wordt door de rechter. Hij is ook aanwezig wanneer de rechter u komt horen.
 

Wat doet de rechter?

De rechter roept u op voor een hoorzitting waar ook uw advocaat bij aanwezig is. Bent u niet in staat om naar de rechtbank te gaan, dan komt de rechter naar u toe. Ook dan is uw advocaat er bij. In de meeste gevallen zal de rechter ook de psychiater willen horen waarmee u de zelfbindingsverklaring opgesteld heeft of de psychiater die u onderzocht heeft. De rechter kijkt of de omstandigheden die in de zelfbindingsverklaring staan, zich voordoen. Tijdens de zitting noteert een griffier wat er gezegd wordt. De rechter beslist binnen vijf dagen na indiening van het verzoek.


Wat gebeurt er als ik een zelfbindingsmachtiging krijg?

Als de rechter de zelfbindingsmachtiging afgeeft, wordt u opgenomen en behandeld zoals in uw zelfbindingsverklaring staat. Mocht er een (gevaars)situatie ontstaan waarbij een andere vorm van behandeling nodig is en u bent het hier niet mee eens, dan moet een crisismaatregel of  zorgmachtiging aangevraagd worden.

Hoe lang is een zelfbindingsmachtiging geldig?

Een zelfbindingsmachtiging mag niet langer duren dan de opname- en behandelduur die in uw zelfbindingsverklaring staat. Dit is maximaal zes weken.
Als de geneesheer-directeur vindt dat u weer wilsbekwaam bent, dan kan hij u ontslag verlenen. Dit kan ook voordat de zelfbindingsmachtiging is afgelopen.
Een zelfbindingsmachtiging kan niet verlengd worden. Wel kunt u na afloop ervan vrijwillig opgenomen blijven. Bent u niet bereid langer te blijven, dan kan de opname alleen voortgezet worden in geval van gevaar. I


Mag ik met verlof als ik een zelfbindingsmachtiging heb?

De geneesheer-directeur kan u verlof verlenen als hij het verantwoord vindt dat u buiten de instelling bent.
  PRINT DEZE INFORMATIE