Informatie voor ketenpartners

 

Bent u een ketenpartner binnen de uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en heeft u vragen over de rol en taak van patiëntenvertrouwenspersoon in de Wvggz of de Stichting PVP, belt u dan tijdens kantooruren met  030-271 83 53 

of mail naar secretariaat@pvp.nl

Werkt u binnen een FACT-team, dan kunt u hier lezen wat een patiëntenvertrouwenspersoon kan betekenen voor uw cliënten tijdens de procedure rondom verplichte zorg. 

Mailadres voor doorsturen persoonsgegevens van betrokkene naar de Stichting PVP

Bent u een vertegenwoordiger van de gemeente of geneesheer-directeur van een ggz-aanbieder en wilt u persoonsgegevens van de betrokkene, na diens toestemming, aan de Stichting PVP doorsturen? Doe dit dan via persoonsgegevens@pvp.nl.

De Stichting PVP neemt dan zo snel mogelijk contact op met de betrokkene.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen via 030-271 83 53.

Wat staat er in de Wvggz over doorsturen van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens doorgeven door geneesheer-directeur bij een zorgmachtiging
Artikel 5:4 lid 2b van de Wvggz bepaalt dat bij de voorbereiding van een zorgmachtiging de Geneesheer-Directeur, de persoonsgegevens van betrokkene verstrekt aan de patiëntenvertrouwenspersoon, voor zover betrokkene daarmee instemt. De wet impliceert, dat de Geneesheer-Directeur toestemming vraagt zodra hij is aangewezen door de officier.

Het doel daarvan is dat de pvp na ontvangst van de persoonsgegevens contact kan leggen met de betrokkene en deze kan informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

De Stichting PVP ontvangt de persoonsgegevens van deze cliënten van de GD of GGZ-aanbieders via de veilige mail op het mailadres persoonsgegevens@pvp.nl.
De Stichting PVP maakt gebruik van Zorgmail als veilige e-mail leverancier.

Artikel 5:4 lid 2d bepaalt verder, dat de Geneesheer-Directeur de betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk informeert over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene door een patiëntenvertrouwenspersoon.


Persoonsgegevens doorgeven door gemeenten bij een Crisismaatregel
Artikel 7:2 bepaalt dat de burgemeester in de crisismaatregel in elk geval de mogelijkheid van advies en bijstand door en pvp vermeld.

De burgemeester verstrekt daarnaast de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon. De burgemeester verstrekt de persoonsgegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Gemeenten verzenden de persoonsgegevens van de cliënten met een crisismaatregel geautomatiseerd via het Khonraad systeem naar de Stichting PVP.

Signaleren en melden

De pvp heeft niet alleen de wettelijke taak om advies en bijstand te geven aan individuele cliënten, maar ook om melding te doen bij IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd). De pvp zal een melding doen als sprake is van een tekortkoming in de structuur of uitvoering van de zorg die afbreuk doet aan de rechten van cliënten.  

Als de pvp vermoedt dat er sprake is van zo’n tekortkoming, dan start hij een meldingsonderzoek. Tijdens de onderzoeksfase kan blijken dat er geen sprake is van een tekortkoming of dat een geconstateerde tekortkoming alsnog wordt weggenomen. Als na de onderzoeksfase echter nog steeds sprake is van een tekortkoming, zal de pvp deze tekortkoming melden aan IGJ. Het is vervolgens aan IGJ om erop toe te zien dat een tekortkoming wordt weggenomen.

Meldingen in 2023. 

Animatie over zorgmachtiging 

Bekijk en deel de animatie om mensen met een licht verstandelijke beperking te informeren over de voorbereiding voor een zorgmachtiging. De video is bedoeld als extra uitleg bij de informatiebrief, die betrokkenen krijgen wanneer een zorgmachtiging wordt voorbereid. Deze animatie is gemaakt in opdracht van het KCT en in samenwerking met diverse ketenpartners.


Schadevergoeding en Forfaitair stelsel

De Wet verplichte ggz (Wvggz) biedt een klachtenprocedure voor personen die met verplichte zorg worden geconfronteerd. Onderdeel van die procedure is de mogelijkheid van het verkrijgen van een billijke schadevergoeding bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Die mogelijkheid is nieuw: de Wet Bopz voorzag niet in een vergelijkbare regeling. Ter voorbereiding op die nieuwe situatie heeft de Stichting PVP medio 2019 de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzocht studie te doen naar de betekenis van die optie van een billijke schadevergoeding in het kader van het Wvggz-klachtrecht. In het kader van die studie is eind 2019 een “forfaitair stelsel” voor schadevergoeding geïntroduceerd. Dit forfaitair stelsel, dat uitgaat van vaste vergoedingen voor specifieke tekortkomingen, ontmoette in de praktijk bezwaren. Vervolgens is medio 2020 door de UvA opnieuw naar de materie gekeken.

Dit heeft geleid tot een voorstel voor een “stelsel 2.0”, waarbij bedragen voor vormfouten zijn verlaagd en waarbij cumulatie van fouten en bedragen aan een maximum wordt gebonden. 

Zie in dit verband deze documenten:

Standpunt Stichting PVP en het forfaitair stelstel 2.0

Stichting PVP, “Schadevergoeding en de Wvggz-klachtenprocedure: over de inzet van de Stichting PVP en de introductie van een forfaitair stelsel 2.0”, november 2020

Rolinka Wijne, Universiteit van Amsterdam, “Reactie op verzoek Stichting PVP”, 15 juli 2020

R.P Wijne, Universiteit van Amsterdam, “aangepast forfaitair stelsel”, 15 juli 2020

Mr. dr. R.P. Wijne “Schadevergoeding vragen aan een klachtencommissie als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; wat is billijk?”, UvA oktober 2019.

Samenvatting van voornoemd rapport

R.P. Wijne, Universiteit van Amsterdam, “forfaitair stelsel”, 8 september 2019

Meer lezen over dit onderwerp:

Ton-Peter Widdershoven, “Naar een ‘soepele’ Wvggz-klachtenbehandeling en schadevergoeding”, Journaal Ggz en recht (JGGZR), december 2020.

R.P. Wijne, “Een billijke schadevergoeding als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: volledig en deels forfaitair”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019/6, p. 433-449.

 

 

Bel

Mail