Publicaties en onderzoek

Regelmatig laat de Stichting PVP van zich horen via publicaties, onderzoek, artikelen en reacties of brieven aan bijvoorbeeld de vaste Kamercommissie van VWS. Hieronder kunt u deze lezen. 

PVP-krant

Tot 2021 gaf de stichting PVP een PVP-krant uit. Hierin schonken we aandacht aan de rechten van cliënten in de ggz en de manier waarop deze in de praktijk vorm krijgen.
De PVP-krant verscheen gemiddeld één keer per jaar. Het PVP-krant archief kunt u hier vinden.


Jaarverslag en factsheet

Ieder jaar schrijft de Stichting PVP een jaarverslag waarin ze verantwoording aflegt over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Factsheet over 2022

Jaarverslag over 2022

Jaarverslag over 2021 

Jaarverslag over 2020 

Jaarverslag over 2019  


Wilt u een jaarverslag bekijken van voor 2019, neemt u dan contact op met secretariaat@pvp.nl  

 

Onderzoek en inventarisaties

Bezoekmogelijkheden en gebruik eigen kamer bij dwangopneming in de psychiatrie: Inventarisatie 2022

De Stichting PVP inventariseerde eind 2022 de regels rondom bezoekmogelijkheden en het gebruik van de eigen kamer op gesloten ggz-afdelingen voor kortdurend verblijf voor volwassenen. Hiervoor hebben patiëntenvertrouwenspersonen van 41 gesloten ggz-afdelingen (29 hic-afdelingen en 12 algemene gesloten afdelingen) teammanagers of verpleegkundigen bevraagd naar de geldende regels voor bezoek en de geldende regels voor het gebruik van de eigen kamer. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

Van de uitkomst van de inventarisatie is een factsheet samengesteld. 

 

Onderzoek naar schadevergoeding in Wvggz-klachtzaken

De Wet verplichte ggz (Wvggz) biedt een klachtenprocedure voor personen die met verplichte zorg worden geconfronteerd. Onderdeel van die procedure is de mogelijkheid van het verkrijgen van een billijke schadevergoeding bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Die mogelijkheid is nieuw: de Wet Bopz voorzag niet in een vergelijkbare regeling. Ter voorbereiding op die nieuwe situatie heeft de Stichting PVP medio 2019 de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzocht studie te doen naar de betekenis van die optie van een billijke schadevergoeding in het kader van het Wvggz-klachtrecht. In het kader van die studie is eind 2019 een “forfaitair stelsel” voor schadevergoeding geïntroduceerd. Dit forfaitair stelsel, dat uitgaat van vaste vergoedingen voor specifieke tekortkomingen, ontmoette in de praktijk bezwaren. Vervolgens is medio 2020 door de UvA opnieuw naar de materie gekeken.

Dit heeft geleid tot een voorstel voor een “stelsel 2.0”, waarbij bedragen voor vormfouten zijn verlaagd en waarbij cumulatie van fouten en bedragen aan een maximum wordt gebonden. 


Zie in dit verband deze documenten:

Standpunt Stichting PVP en het forfaitair stelstel 2.0

Stichting PVP, “Schadevergoeding en de Wvggz-klachtenprocedure: over de inzet van de Stichting PVP en de introductie van een forfaitair stelsel 2.0”, november 2020

Rolinka Wijne, Universiteit van Amsterdam, “Reactie op verzoek Stichting PVP”, 15 juli 2020

R.P Wijne, Universiteit van Amsterdam, “aangepast forfaitair stelsel”, 15 juli 2020

Mr. dr. R.P. Wijne “Schadevergoeding vragen aan een klachtencommissie als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; wat is billijk?”, UvA oktober 2019.

Samenvatting van voornoemd rapport

R.P. Wijne, Universiteit van Amsterdam, “forfaitair stelsel”, 8 september 2019

Meer lezen over dit onderwerp:

Ton-Peter Widdershoven, “Naar een ‘soepele’ Wvggz-klachtenbehandeling en schadevergoeding”, Journaal Ggz en recht (JGGZR), december 2020.

R.P. Wijne, “Een billijke schadevergoeding als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: volledig en deels forfaitair”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019/6, p. 433-449.

 

Artikelen


De Stichting PVP schrijft regelmatig zelf over haar bevindingen of werkt mee aan de totstandkoming van artikelen van anderen.

In Journaal GGz en Recht (JGGZR) van februari 2023 staat een artikel waarin Ton-Peter Widdershoven en Sigrid Attema-Van den Broek over de Evaluatie van de Wvggz met als titel "Alle hens aan dek". 

In Journaal GGz en Recht (JGGZR) van oktober 2016 staat een artikel waarin Ton-Peter Widdershoven en Nannie Flim hun bezorgdheid uiten over de 2e nota van wijziging Wvggz en dan met name over dwang bij wilsbekwaamheid , huisregels en forensische zorg.

In Journaal Ggz en Recht (JGGZR) van juni  2016 staat  een artikel van Mr. drs. T.P Widdershoven, jurist bij de Stichting PVP met als titel:  onderwerp: Klachtenfunctionaris en patiëntenvertrouwenspersoon: naast rechtsbescherming 'mediation' als toegevoegde waarde?.

In de MGv van maart 2013 een artikel over het onderzoek dat de Stichting PVP deed naar de beschikbaarheid van nieuwsvoorzieningen op gesloten ggz-afdelingen. Het hele artikel kunt u hier lezen. 

In verband met copyright mogen we naar de onderstaande artikelen geen links plaatsen.  

Forensische zorg en GGZ: graag harmonisatie zonder integratie (reactie op them. wetsevaluatie gedwongen zorg) (Widdershoven; 2016) 

Principiële fouten in schakeling tussen forensische zorg en ggz (Widdershoven; 2015) 

Nota van wijziging Wet verplichte ggz: aanpassing gewenst (Widdershoven; 2013) 

Reacties

 

Regelmatig reageert de Stichting PVP inhoudelijk op ontwikkelingen rondom cliëntenrechten. Hieronder staat een overzicht. 

Wvggz 

Aandachtspunten van Stichting PVP op VWS beleidsreactie na eerste evaluatie Wvggz en Wzd (maart 2023)

Stichting PVP (mei 2022) Reactie input dNggz en NVvP wetsevaluatie Wvggz.    Brief input dNggz en NVvP Stichting PVP (jan 2022) Reactie eerste wetsevaluatie Wvggz/Wzd 

Stichting PVP (sept 2018) Reactie concept besluit verplichte ggz 

Stichting PVP (feb 2018) Reactie amvb Wvggz 

Stichting PVP (maart 2017) Brief Eerste Kamer Wvggz 

Stichting PVP (2017) Brief Kamercommissie VWS (Tweede Kamer) inzake behandeling Wvggz 

Reactie Stichting PVP (2016) Position Paper Wvggz t.b.v. rondetafelgesprek  

Reactie Stichting PVP op (concept) 2e Nota van Wijziging Wvggz 05 oktober 2015 

Reactie Stichting PVP (2014) Position Paper Wvggz t.b.v. rondetafelgesprek VWS 

Reactie Stichting PVP op 1e Nota van Wijziging Wvggz 25 april 2012 
Reactie Stichting PVP op Wvggz 29 januari 2009 

 

Wkkgz  

Met ingang van 2017 zijn zorgaanbieders verplicht om hun klachtenregeling aan te passen aan de Wkkgz. Diverse ggz-instellingen hebben al (concept)regelingen ontworpen. De wet laat zorgaanbieders de ruimte om hier op onderdelen naar eigen inzicht mee om te gaan. Dit zal in de praktijk betekenen dat er per ggz-instelling verschillen zullen zijn in de klachtenregeling.

Begin december 2016 heeft de Stichting PVP een brief gestuurd aan de raden van bestuur en cliëntenraden van de gzz-instellingen, de IGZ, GGZ Nederland, de commissie wet- en regelgeving van de NVvP en de geneesheer-directeuren. In deze brief beschrijven we de wettelijke opdracht van de pvp conform de Wet Bopz en melden we dat het van belang is dat de te ontwikkelen klachtenregeling in lijn is met deze wettelijke opdracht.

Reactie Stichting PVP op consultatie Wkkgz 09 sept. 2014 

 

Jeugdwet 
Reactie Stichting PVP op Jeugdwet 10 april 2012 
 
 

Cliëntvertrouwenspersoon

In oktober 2016 stuurde de Stichting PVP een reactie naar de vaste Kamercommissie van VWS op de beleidsvisie van de staatssecretaris betreffende de organisatorische en financiële inbedding van de cliëntenvertrouwenspersoon.


 

 

 

Bel

Mail