Publicaties en onderzoek

Regelmatig laat de Stichting PVP van zich horen via publicaties, onderzoek, artikelen en reacties of brieven aan bijvoorbeeld de vaste Kamercommissie van VWS. Hieronder kunt u deze lezen. 

PVP-krant

Tot 2021 gaf de stichting PVP een PVP-krant uit. Hierin schonken we aandacht aan de rechten van cliënten in de ggz en de manier waarop deze in de praktijk vorm krijgen.
De PVP-krant verscheen gemiddeld één keer per jaar. Het PVP-krant archief kunt u hier vinden.


 Jaarverslag

Ieder jaar schrijft de Stichting PVP een jaarverslag waarin ze verantwoording aflegt over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Jaarverslag over 2021 

Jaarverslag over 2020 

Jaarverslag over 2019  


Wilt u een jaarverslag bekijken van voor 2019, neemt u dan contact op met secretariaat@pvp.nl  

 

Onderzoek

 Onderzoek naar schadevergoeding in Wvggz-klachtzaken

De Wet verplichte ggz (Wvggz) biedt een klachtenprocedure voor personen die met verplichte zorg worden geconfronteerd. Onderdeel van die procedure is de mogelijkheid van het verkrijgen van een billijke schadevergoeding bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Die mogelijkheid is nieuw: de Wet Bopz voorzag niet in een vergelijkbare regeling. Ter voorbereiding op die nieuwe situatie heeft de Stichting PVP medio 2019 de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzocht studie te doen naar de betekenis van die optie van een billijke schadevergoeding in het kader van het Wvggz-klachtrecht. In het kader van die studie is eind 2019 een “forfaitair stelsel” voor schadevergoeding geïntroduceerd. Dit forfaitair stelsel, dat uitgaat van vaste vergoedingen voor specifieke tekortkomingen, ontmoette in de praktijk bezwaren. Vervolgens is medio 2020 door de UvA opnieuw naar de materie gekeken.

Dit heeft geleid tot een voorstel voor een “stelsel 2.0”, waarbij bedragen voor vormfouten zijn verlaagd en waarbij cumulatie van fouten en bedragen aan een maximum wordt gebonden. 


Zie in dit verband deze documenten:

Standpunt Stichting PVP en het forfaitair stelstel 2.0

Stichting PVP, “Schadevergoeding en de Wvggz-klachtenprocedure: over de inzet van de Stichting PVP en de introductie van een forfaitair stelsel 2.0”, november 2020

Rolinka Wijne, Universiteit van Amsterdam, “Reactie op verzoek Stichting PVP”, 15 juli 2020

R.P Wijne, Universiteit van Amsterdam, “aangepast forfaitair stelsel”, 15 juli 2020

Mr. dr. R.P. Wijne “Schadevergoeding vragen aan een klachtencommissie als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; wat is billijk?”, UvA oktober 2019.

Samenvatting van voornoemd rapport

R.P. Wijne, Universiteit van Amsterdam, “forfaitair stelsel”, 8 september 2019

Meer lezen over dit onderwerp:

Ton-Peter Widdershoven, “Naar een ‘soepele’ Wvggz-klachtenbehandeling en schadevergoeding”, Journaal Ggz en recht (JGGZR), december 2020.

R.P. Wijne, “Een billijke schadevergoeding als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: volledig en deels forfaitair”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019/6, p. 433-449.

 

Artikelen


De Stichting PVP schrijft regelmatig zelf over haar bevindingen of werkt mee aan de totstandkoming van artikelen van anderen.

In Journaal GGz en Recht (JGGZR) van oktober 2016 staat een artikel waarin Ton-Peter Widdershoven en Nannie Flim hun bezorgdheid uiten over de 2e nota van wijziging Wvggz en dan met name over dwang bij wilsbekwaamheid , huisregels en forensische zorg.


In Journaal Ggz en Recht (JGGZR) van juni  2016 staat  een artikel van Mr. drs. T.P Widdershoven, jurist bij de Stichting PVP met als titel:  onderwerp: Klachtenfunctionaris en patiëntenvertrouwenspersoon: naast rechtsbescherming 'mediation' als toegevoegde waarde?.

In de MGv van maart 2013 een artikel over het onderzoek dat de Stichting PVP deed naar de beschikbaarheid van nieuwsvoorzieningen op gesloten ggz-afdelingen. Het hele artikel kunt u hier lezen. 

Reacties

Regelmatig reageert de Stichting PVP inhoudelijk op ontwikkelingen rondom cliëntenrechten. Hieronder staat een overzicht.

Op 19 januari 2022 heeft de stichting haar reactie op de wetsevaluatie Wvggz gestuurd naar de vaste Kamercommissie VWS van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. 

Om nogmaals het standpunt van de stichting en daarmee de belangen van cliënten te benadrukken heeft de stichting PVP op 24 januari 2017 met het oog op de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Wet verplichte ggz, een aanvulling op de Postion Paper van 31 oktober 2016 verstuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin de stichting reageert op stellingnamen van de minister van VWS en het eea toelichten,

Position paper Wet verplichte ggz t.b.v. rondetafelgesprek 31 oktober 2016

Klachtregeling in Wkkgz en de patiëntenvertrouwenspersoon 

Met ingang van 2017 zijn zorgaanbieders verplicht om hun klachtenregeling aan te passen aan de Wkkgz. Diverse ggz-instellingen hebben al (concept)regelingen ontworpen. De wet laat zorgaanbieders de ruimte om hier op onderdelen naar eigen inzicht mee om te gaan. Dit zal in de praktijk betekenen dat er per ggz-instelling verschillen zullen zijn in de klachtenregeling.

Begin december 2016 heeft de Stichting PVP een brief gestuurd aan de raden van bestuur en cliëntenraden van de gzz-instellingen, de IGZ, GGZ Nederland, de commissie wet- en regelgeving van de NVvP en de geneesheer-directeuren. In deze brief beschrijven we de wettelijke opdracht van de pvp conform de Wet Bopz en melden we dat het van belang is dat de te ontwikkelen klachtenregeling in lijn is met deze wettelijke opdracht.

Reactie Stichting PVP beleidsvisie staatssecretaris Van Rijn op organisatorische en financiële inbedding cvp

In oktober 2016 stuurde de Stichting PVP een reactie naar de vaste Kamercommissie van VWS op de beleidsvisie van de staatssecretaris betreffende de organisatorische en financiële inbedding van de cliëntenvertrouwenspersoon.


Position Paper Wet verplichte ggz


Op maandag 20 januari 2014 heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij de vaste Kamercommissie van VWS het veld polste over het voorliggende wetsvoorstel Wet verplichte ggz. In drie sessies werd informatie uitgewisseld. In de grote lijn stond men positief tegenover het wetsvoorstel.
Kritische geluiden waren er in het bijzonder over de regeling van de onafhankelijkheid van de geneesheer-directeur en de wijze waarop het inspectietoezicht vorm zou moeten krijgen.

De Stichting PVP heeft in april 2012 een brief gestuurd aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport en aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In deze brief geeft de Stichting PVP haar reactie op de voorstel nota van de wijziging wetsvoorstel Wet verplichte ggz.

In het kort komt de reactie hierop neer dat de Stichting PVP het wetsvoorstel op belangrijke punten een verbetering vindt, maar dat niet alle problemen hiermee worden opgelost. De nieuwe rol die de geneesheer-directeur binnen de nieuwe wet gaat spelen vraagt om aanvullende eisen in de sfeer van onafhankelijkheid en/of toezicht. Ook de rol van de inspectie zal moeten worden aangescherpt. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen rondom dwangcriteria. De Stichting PVP is ook bezorgd over de privacy van cliënten en de geheimhoudingsplicht binnen het nieuwe wetsvoorstel.


 

 

Bel

Mail